Terapiformer

Individuell psykoterapi

Att gå i individuell terapi ger möjlighet att bearbeta och utvecklas. Du kan behöva samtal för att få tid att reflektera över dig själv, dina relationer och ditt liv. Kanske befinner du dig i en livskris efter en förlust, arbetslöshet, sorg eller har existentiella funderingar kring livets mening. Du kan behöva hjälp för att reda ut och komma underfull med var du befinner dig i livet.
Det kan handla om att få ökad självkännedom och större förståelse för din livshistoria. Terapin ger redskap för ökad självmedkänsla (compassion), en mer positiv självbild och ökad trygghet och lugn i känslolivet. Det kan också bidra till ökad kompetens och glädje i relation till andra människor.

Tillsammans undersöker vi orsaken till exempelvis olika känslor som ledsamhet, rädslor, skam, ilska m.fl.
Vi tittar även på negativa livsmönster som kan bidra till stress och hittar nya vägar som hjälper till att få en ökad hälsa.
Kriser och sorg kan bearbetas under sessionerna. Terapin kan också vara till hjälp att hitta mening i tillvaron.

Parterapi

Att tillsammans komma på samtal kan ibland vara nödvändigt för att förstå, hitta nya infallsvinklar och ta viktiga beslut.

Parterapi kan vara till stor nytta vid olika tillfällen i livet exempelvis när ni upplever att ni inte längre har något gemensamt, vid otrohet, när glädjen inte längre finns i förhållandet, olika uppfattningar gällande barnuppfostran, lättväckta konflikter, dålig kommunikation eller om ni står i valet att separera och vill skapa en bra separation.

Målet med parterapi är att komma vidare i svårigheter som ni inte kunnat lösa på egen hand.
Vi arbetar mer djupgående med relationen och vilka mönster som finns. Detta bidrar oftast till att det blir en större tillfredsställelse och känsla av samhörighet och vi-känsla i relationen.

Många par söker terapi vid otrohet. Otrohet är svårt att hantera och sätter ofta djupa spår där tryggheten i relationen sätts ur spel, det ses oftast som en anknytningsskada och ett reparationsarbete behövs för att trygghet och förtroende långsamt ska kunna återskapas.
Det är ett arbete att ta sig vidare från de mönster som en otrohet kan skapa av kontroll och skuld men det går att gå vidare i relationen, här är tiden en viktig aspekt.

 

 

 

Familjeterapi

Terapin ger möjlighet att förstå familjens mönster och historia bättre. Genom att undersöka familjehistorien, blir det lättare att få en ökad förståelse och en ödmjukhet, varför vi agerar som vi gör samt vilka roller som finns i dagsläget.
Det är terapeutens roll att fördela ordet så att det känns tryggt och demokratiskt under sessionen. Ofta är det kommunikationsmönster som skapar problem och missförstånd i relationerna.

Ibland kan något samtal leda till förändring.
Beroende på det ni önska hjälp med så kommer en del av familjen eller alla familjemedlemmar.